PGE Energia Natury sp. z o.o.

 

PGE Energia Natury sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000380001, NIP: 1080010543, REGON: 142837430, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 99 576 000,00 PLN, niniejszym informuje:

- w skład Zarządu Spółki wchodzą:
Marta Gajęcka   – Prezes Zarządu,
Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu,

- jedynym wspólnikiem PGE Energia Natury sp. z o.o. jest PGE Energia Odnawialna S.A.

 

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ PLANU POŁĄCZENIA

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku został przyjęty przez PGE Energia Natury sp. z o.o. plan połączenia ze spółką PGE Energia Odnawialna S.A.
Ww. plan połączenia został uzgodniony pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. jako spółką przejmującą, a PGE Energia Natury sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.
PGE Energia Natury sp. z o.o. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 500 §21 KSH udostępnia niniejszym plan połączenia.

Szczegóły do pobrania w formacie pdf:  
Plan połączenia PGE EO z PGE EN 1 sierpnia 2017